Všeobecno-právne a obchodné podmienky

TOP-NOTCH jazyková škola, Michaela Maslaňáková BA (hons.).
Sídlo: Cukrovarská 3023/57, 926 01 Sereď

IČO: 47 935 561,
DIČ: 1083308864, zapísaná v živnostenskom registri ObÚ v Galante pod č. 220-30116


 

 1. Účastníci kurzov
  1. Účastníci sa prihlasujú na kurzy vyplnením papierovej prihlášky alebo online prihlášky. Vyplnená prihláška je záväzná. Za neplnoleté osoby vyplňujú prihlášky zákonní zástupcovia. Vyplnením, podpísaním a úhradením poplatku, vzniká medzi stranami zmluvný vzťah. Odoslaná online prihláška je považovaná za podpísanú prihlášku.  Papierovú prihlášku môže účastník odovzdať osobne v TOP-NOTCH jazykovej škole, na adrese Námestie Slobody 4283/36 B, 926 01 Sereď, alebo ju zaslať poštou na adresu školy.
 2. Platobné a storno podmienky
  1. Výšku ceny kurzu (ďalej len kurzovné) určuje jazyková škola. Miesto v jazykovom kurze je definitívne rezervované pre účastníka až po uhradení kurzovného v určenom termíne uzávierky.
  2. V cene kurzu nie sú zahrnuté učebnice.
  3. Študent/zákonný zástupca je povinný si zakúpiť učebnice podľa určenia lektora.
  4. Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet jazykovej školy alebo vkladom v hotovosti na účet TOP-NOTCH jazykovej školy, na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti ČSOB, a.s.
  5. Číslo účtu jazykovej školy je 4026258091/7500IBAN: SK76 7500 0000 0040 2625 8091, VS: je číslo faktúry (variabilný symbol).
  6. V prípade, ak sa študent/zákonný zástupca oneskorí s úhradou kurzovného, môže si TOP-NOTCH jazyková škola uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky, za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok podľa splátkového kalendára.
  7. Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň splatnosti na vystavenej faktúre. V prípade osobitnej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári.
  8. Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
  9. Stornovanie kurzu účastníkom 7 dní a viac do dňa zahájenia kurzu, Jazyková škola TOP-NOTCH vráti 100% z celkovej zaplatenej sumy, 7 dní až deň do zahájenia kurzu , odpočíta sa storno poplatok 10% z celkovej sumy kurzovného.
  10. Stornovanie kurzu účastníkom v prvých dvoch týždňoch kurzu – storno poplatok je 50% z kurzovného po odčítaní odučených hodín.
  11. Stornovanie kurzu účastníkom po uplynutí prvých dvoch týždňov kurzu, účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie kurzovného, v iných prípadoch viď bod 3 (Odstúpenie od zmluvy).
  12. Individuálna výučba prebieha vo forme vyučovacej hodiny, ktorej trvanie je 50 alebo 75 alebo 100 minút. Počet hodín, frekvencia, rozvrh a študijný plán sa určuje po dohode so študentom/zákonným zástupcom. Hodinu je možné zrušiť obidvoma stranami pred jej dohodnutým začiatkom, najneskôr však do 12:00 predchádzajúceho dňa. V opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú, teda je fakturovaná a študent/zákonný zástupca má povinnosť ju uhradiť.
 3. Odstúpenie od zmluvy
  1. Jazyková škola TOP-NOTCH má právo neotvoriť alebo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 5 a ponúknuť študentovi/ zákonnému zástupcovi možnosť pokračovať s inou skupinou kurzu na rovnakej vedomostnej úrovni. V prípade, že náhradný kurz je pre študenta/zákonného zástupcu nevyhovujúci z dôvodu iného času, termínu alebo miesta konania kurzu, vzniká študentovi/zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného v prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky študenta/zákonného zástupcu prevedená na ním zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Jazykovej škole TOP-NOTCH.
  2. Jazyková škola TOP-NOTCH môže z dôvodu naplnenia kapacity skupiny kurzu (max. 8 študentov v skupine) od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú študenti/zákonní zástupcovia, ktorí skôr uhradili kurzovné. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Jazykovej školy.
  3. Jazyková škola TOP-NOTCH si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s rodičom študenta alebo študentom a zrušiť bez náhrady jeho účasť v kurze, ak študent svojím chovaním ohrozuje majetok Jazykovej školy TOP-NOTCH, alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu a vyučujúcich lektorov v Jazykovej škole TOP-NOTCH, alebo svojím chovaním neustále a nadmerne narušuje priebeh kurzu.
  4. V prípade, ak kurzovné (resp. jeho vopred dohodnutá splátka) nebude uhradená v termíne splatnosti, Jazyková škola TIP-NOTCH je oprávnená so študentom alebo jeho zákonným zástupcom jednostranne ukončiť zmluvný vzťah.
  5. Študent /zákonný zástupca môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, pričom podmienky vrátenia kurzovného a storno poplatky pre prípad odstúpenia sú upravené v bode 2 (Platobné a storno podmienky).
 4. Zameškané hodiny
  1. Za vymeškané a zrušené hodiny alebo za neúčasť študenta na výučbe, Jazyková škola TOP-NOTCH účastníkovi neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu. V prípade, že sa vyučovacia hodina zruší zo strany Jazykovej školy TOP-NOTCH z dôvodu choroby lektora alebo iných opodstatnených dôvodov, bude riadne odučená v náhradnom termíne, ktorý bude všetkým účastníkom vopred oznámený.
 5. Ďalšie ustanovenia
  1. Organizácia školského roka v Jazykovej škole TOP-NOTCH je v súlade s organizáciou školského roka základných a stredných škôl, t. j. počas dní pracovného pokoja a v priebehu školských prázdnin sa nevyučuje.
  2. Študent/zákonný zástupca výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Jazykovej školy TOP-NOTCH sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent (alebo jeho zákonný zástupca uvedený v prihláške) výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópií) materiálov.
 6. Reklamačný poriadok
  1. Účastník kurzu alebo jeho zákonný zástupca je povinný bezodkladne akékoľvek sťažnosti a reklamácie oznámiť jazykovej škole TOP-NOTCH. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne a odovzdať jazykovej škole TOP-NOTCH, prípadne poštou do sídla jazykovej školy TOP-NOTCH alebo emailom na maslanakova@top-notch.sk. V reklamácii je potrebné, aby študent alebo zákonný zástupca uviedol, ktorého kurzu sa reklamácia týka a čo je dôvodom reklamácie, resp. nespokojnosti. Po oboznámení sa s dôvodmi reklamácie následne jazyková škola TOP-NOTCH určí spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr do 3 pracovných dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie ju jazyková škola TOP-NOTCH vybaví najneskôr do 7 pracovných dní a v zložitých prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie  jazyková škola TOP-NOTCH vydá študentovi alebo zákonnému zástupcovi písomný doklad.
 7. Ochrana osobných údajov
  1. Jazyková škola TOP-NOTCH prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú spracovávané výlučne za účelom uzavretia zmluvného vzťahu s jazykovou školou TOP-NOTCH, na účel súvisiaci s poskytovaním služieb jazykovou školou TOP-NOTCH (kurzy, testovanie a iné), ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“).
  2. Študent je povinný poskytnúť osobné údaje, neposkytnutie osobných údajov má za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu, Osobné údaje budú uchovávané 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Jazyková škola TOP-NOTCH poskytuje osobné údaje študenta externému účtovníkovi, lektorom, subjektom zabezpečujúcim administratívnu podporu jazykovej školy TOP-NOTCH, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené,  orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti a ďalšie subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva jazykovej škole TOP-NOTCH zo zákona. Jazyková škola TOP-NOTCH postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi študenta v súlade s ustanoveniami nariadenia a zákona. Študent  berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Jazykovú školu TOP-NOTCH o zmene svojich osobných údajov. Študent má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané jazykovou školou TOP-NOTCH, právo od tejto jazykovej školy požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Študent ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Jazykovou školou TOP-NOTCH, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, jazyková škola TOP-NOTCH môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.. Študent prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Študent prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.
  3. Kúpením kurzu vzniká medzi študentom a jazykovou školou vzťah, na základe ktorého Jazyková škola TOP-NOTCH využíva osobné údaje študenta aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Jazykovej školy TOP-NOTCH. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Doba spracúvania osobných údajov je počas trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva spoločnosti na základe zákona. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude spoločnosť na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky bude využívať Vaše aktivity na jeho webových sídlach, cookies a google analytics.
  4. Osobné údaje bude jazyková škola TOP-NOTCH spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Jazyková škola TOP-NOTCH nebude jeho osobné údaje zverejňovať a ani nedôjde k prenosu do tretích krajín.
  5. Študent potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
  6. V prípade, ak sa študent domnieva, že jazyková škola vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať jazykovú školu o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.
 8.  Záverečné ustanovenia
  1. Účastník svojim vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že súhlasí s týmito Všeobecno-právnymi a obchodnými podmienkami a záväzne sa prihlasuje resp. prihlasuje svoju dcéru/svojho syna na hore uvedený jazykový kurz.
  2. Študent svojim podpisom dáva dobrovoľne súhlas jazykovej škole TOP-NOTCH, Michaela Maslaňáková, Cukrovarská 3023/57, 926 01 Sereď IČO:47935561, na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov  a nariadenia za účelom zasielania noviniek a informácií o štúdiu. Študent svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, inak platnosť súhlasu uplynie po troch rokov od zániku zmluvy. Osobné údaje budú poskytované príjemcom len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa) a v prípade IT servisu. Spoločnosť nebude jeho osobné údaje zverejňovať a ani nedôjde k prenosu do tretích krajín. Študent potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Práva dotknutej osoby sú upravené v zmluve v bode 7.2 tejto zmluvy. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude využívať Vaše cookies a google analytics.Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 17.09. 2018.